Všeobecné obchodní podmínky pro Vouchery

 

 

I. Úvodní ustanovení

 

1. Provozovatel provozuje na svých internetových stránkách prezentace ubytovacích zařízení a slevy na ubytování nebo služby www.kempy-chaty.cz (dále jen portál). Na portálu je zájemci o koupi (dále jen „Klient) umožněno získání voucheru na slevu na ubytování a služby (dále jen „voucher“). Sleva je aktivní až v případě, že si voucher na ubytování nebo služby objedná minimálně předem stanovený počet Klientů sjednaný s majitelem ubytovacího zařízení (sleva je aktivní až po dosažení tohoto minimálního počtu prodaných voucherů).

2. Provozovatel je tak zprostředkovatelem tohoto zlevněného ubytování nebo služby. Dodavatelem ubytování či poskytovatelem služby je osoba odlišná od Provozovatele, která je v nabídce ubytování vždy předem přesně identifikována (dále jen „Poskytovatel“). Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele, Klienta a Poskytovatele.

 

II. Voucher – objednání, dodání

 

1. Provozovatel umožňuje Klientovi získání voucheru na slevu na ubytování nebo služby. Poskytovatele popsanou v nabídce na portálu. Jeho objednáním se  Klient zavazuje zaplatit za tento voucher sjednanou cenu na účet Provozovatele za stanovených podmínek.

2. Klient si objednává voucher elektronicky na webovém portálu Provozovatele. Proto, aby byla objednávka voucheru platná, je Klient povinen vyplnit veškeré předepsané údaje a náležitosti uvedené ve formuláři. Objednávka se stává pro Klienta závaznou okamžikem odeslání této objednávky.
Objednávka je návrhem smlouvy na dodání ubytování či poskytnutí služby Poskytovatelem, jejíž uzavření Provozovatel zprostředkovává. Proces uzavření smlouvy je písemní a zaslán elektronicky emailem. Smlouva pak vzniká podepsání obou stran na smlouvě.

3. Voucher je doručen formou emailu, a obsahuje všechny náležitosti uplatnění slevy.

 

III. Podmínky použití voucheru

 

1. Podmínky (např. doba platnosti), za kterých může být voucher použit, jsou uvedeny přímo na něm či byly uvedeny v nabídce na www.kempy-chaty.cz a Klient se zavazuje k jejich dodržení.

2. Pokud Klient nevyužije voucher v době platnosti, po jejím uplynutí ztrácí Klient nárok na slevu bez nároku na vrácení ceny. Závazek Poskytovatele uplynutím doby platnosti voucheru zaniká.

3. Voucher je přenosný.

4. V rámci jedné objednávky (tj. v rámci jednoho čerpání výhod plynoucích z voucheru u Poskytovatele) může Klient objednat libovolné množství voucherů, pokud Poskytovatel (Provozovatel v nabídce) nestanoví omezení. Stejně tak pokud Poskytovatel nestanoví jinak, je možné voucher použít pouze jednou. Provozovatel ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení voucheru.

5. V případě, že zákazník promění voucher za nižší než jeho původní hodnotu (pokud je to možné), nemá nárok na doplacení hodnoty voucheru nebo nový voucher na zbytek hodnoty původního.

 

IV. Cena voucheru a způsoby placení

 

1. Cena nabízeného voucheru na slevu ubytování nebo služby (zboží) je vždy uvedena v nabídce na portálu Provozovatele včetně uvedení slevy, která je poskytována. Při objednávce voucheru dojde k autorizaci platby zákazníka.

2. Způsoby platby

Převodem na účet – zákazník se zavazuje zaplatit stanovenou cenu převodem nejpozději následující pracovní den po obdržení informačního mailu
3. Pokud nedojde k aktivaci nabídky (dosažení minimálního stanoveného počtu zákazníků, kteří si objednají voucher), všechny závazky smluvních stran zanikají ke dni ukončení platnosti nabídky a v případě, že Provozovatel již obdržel platbu zákazníka, je povinen mu ji do 3 pracovních dnů vrátit.

 

V. Odpovědnost Provozovatele a Poskytovatele

 

1. Informace o původních cenách (před slevou) a slevách uvedené na portálu Provozovatele jsou uváděny na základě informací získaných od Poskytovatele. Provozovatel tedy nenese odpovědnost za jejich správnost.

2. Poskytovatel, ne Provozovatel, nese odpovědnost řádné a včasné poskytnutí služby, neboť Poskytovatel je tím,

kdo službu či produkt poskytuje. Klient tedy uplatňuje svá práva, zejména z odpovědnosti za vady, u Poskytovatele. Odpovědnostní vztahy vznikají tedy mezi Klientem a Poskytovatelem. Provozovatel je pouze zprostředkovatel.

3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí slevy u Poskytovatele, neboť Provozovatel o slevách prostřednictvím svých internetových stránek pouze informuje.

4. Provozovatel neodpovídá také za žádné škody vzniklé v souvislosti s užitím služby či zboží.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 

1. Klient má právo odstoupit od smlouvy také ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení voucheru, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení od smlouvy musí být Provozovateli doručeno nejpozději 14. dne od doručení voucheru.

2. Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu musí být učiněno písemnou formou. Za písemnou formu se taktéž považuje komunikace emailem.

3. Vzhledem k tomu, že platba za voucher je prováděna na účet Provozovatele, je zákazník povinen o svém odstoupení informovat Provozovatele, aby celá platba byla Provozovatelem převedena Klientovi.

 

VII. Ochrana osobních údajů

 

1. Provozovatel si vyhrazuje právo požádat Klienta o uveřejnění některých osobních údajů za účelem dalšího zpracování (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci loajality programu).

2. V takovém případě, bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Klient poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který Klient v konkrétním případě vyplnil či, které byly o Klientovi získány na základě uzavřené smlouvy či v rámci přihlášení na portálu Provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Poskytovatelem za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené smlouvy a pro účely vnitřních rozborů a analýz. Pokud je příjemcem zboží či služby osoba odlišná od Klienta, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy. Ale k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

4. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Klient (registrovaný zákazník) může kdykoliv písemně na dostupných kontaktních místech uvedených na portálu Provozovatele požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich opravu.

5. Klient souhlasí, aby mu Provozovatel zasílal obchodní sdělení emailem, který uvedl při objednání voucheru. Tyto obchodní sdělení se budou týkat obchodní činnosti Provozovatele.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na portálu Provozovatele v den odeslání elektronické objednávky, pokud není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li zákazník objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Klient objednávkou akceptuje tyto Obchodní podmínky.

2. Vztahy, které neupravují tyto Obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.9.2012.