Všeobecné podmínky pro Partnerský Klub Kempy-chaty.cz

 

 

I. Úvodní ustanovení

 

1. Provozovatel provozuje na svých internetových stránkách prezentace ubytovacích zařízení a slevy na ubytování nebo služby www.kempy-chaty.cz (dále jen portál). Na portálu je zájemci o členství (dále jen „Člen“) umožněno získání vstupu do Partnerského Klubu Kempy-chaty.cz (dále jen „PK K-ch.cz“) která umožní členům využívat slevy u vybraných Partnerů který vstoupili do partnerského Klubu Kempy-chaty.cz. Partnerem PK K-ch.cz se může stát majitel ubytovacího zařízení na základě oslovení nebo zasláním požadavku vstupu elektronicky ze stránek www.kempy-chaty.cz

2. Dodavatelem ubytování či poskytovatelem služby je osoba odlišná od Provozovatele, která je v nabídce ubytování vždy předem přesně identifikována (dále jen „Poskytovatel“). Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele, Člena a Partnera ( poskytovatel slevy).

 

II. Členství

 

1. Provozovatel umožňuje poskytovateli ( dále jen „Partner“) získání vstupu do PK K-ch.cz. Partner se s provozovatelem dohodne na poskytnutí slevy na ubytování nebo služby. Jeho vstupem do Partnerského klubu se  zavazuje členům Partnerské Klubové karty (dále jen „Klubová karta“) slevu čerpat za stanovených podmínek. Smlouva pro Partnera PK K-ch.cz je zaslána elektronicky

2. Člen si objednává vstup do PK K-ch.cz elektronicky na webovém portálu Provozovatele nebo bude osloven telefonicky a nebo emailem. Proto, aby byla objednávka vstupu platná, je Klient povinen vyplnit veškeré předepsané údaje a náležitosti uvedené ve formuláři. Provozovatel na základě registrace o ochraně osobních údajů bude nakládat s citlivými daty podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (více bod VII VP). Objednávka se stává pro Klienta závaznou okamžikem odesláním této objednávky.Za vstup do PK K-ch.cz je členovi účtována jednorázová platba. Platnost karty se sjednává na dobu jednoho roka. Členovi se karta automaticky neprolonguje. Členovi po uhrazení jednorázové platby je následně zaslaná Klubová Karta opravňující využívat všech výhod které jsou dohodnuty mezi Provozovatelem a Partnerem a tyto výhody jsou publikovány na stránkách www.kempy-chaty.cz.

3. Klubová karta Kempy-chaty je doručena poštou na adresu uvedenou v objednávce a obsahuje všechny potřebné údaje aby nebylo možné ji zneužit.

 

III. Podmínky použití Partnerské Klubové Karty Kempy-chaty.cz

 

1. Podmínky (např. kde uplatnit slevu), za kterých může být Klubová karta použita, jsou uvedena přímo na portálu www.kempy-chaty.cz a Partner se zavazuje k jejich dodržení.

2. Klubová karta je nepřenosná a je platná pouze na osobu ne kterou byla vydána.

3. V Členství PK K.ch.cz je člen oprávněn k využívání výhod po celý rok Provozovatel ani Partner nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení Klubové karty.

.

 

IV. Cena Klubové karty a způsoby placení

 

1. Cena nabízené Klubové karty se sjednává na částku která je uvedena na portálu www.kempy-chaty.cz. Při objednávce dojde k autorizaci platby zákazníka.

2. Způsoby platby

Převodem na účet – zákazník se zavazuje zaplatit stanovenou cenu převodem nejpozději následující pracovní den po obdržení informačního mailu

.

 

V. Odpovědnost Provozovatele a Poskytovatele

 

1. Informace o původních cenách (před slevou) a slevách uvedené na portálu Provozovatele jsou uváděny na základě informací získaných od Partnera. Provozovatel tedy nenese odpovědnost za jejich správnost.

2. Partner ne Provozovatel, nese odpovědnost řádné a včasné poskytnutí služby, neboť Partnerl je tím, kdo službu či produkt poskytuje. Klient tedy uplatňuje svá práva, zejména z odpovědnosti za vady, u Partnera. Odpovědnostní vztahy vznikají tedy mezi Členem a Partnerem. Provozovatel je pouze zprostředkovatel.

3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí slevy u Partnera, neboť Provozovatel o slevách prostřednictvím svých internetových stránek pouze informuje.

4. Provozovatel neodpovídá také za žádné škody vzniklé v souvislosti s užitím služby či zboží.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 

1. Člen má právo odstoupit od smlouvy také ve lhůtě 14 kalendářních dnů, 14 denní lhůta začíná plynout ode dne zaplacení a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.

2. Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu musí být učiněno písemnou formou. Za písemnou formu se taktéž považuje komunikace emailem.

3. Vzhledem k tomu, že platba za Klubovou kartu je prováděna na účet Provozovatele, je zákazník povinen o svém odstoupení informovat Provozovatele, aby celá platba byla Provozovatelem převedena Členovi.

 

VII. Ochrana osobních údajů

 

1. Provozovatel si vyhrazuje právo požádat Klienta o uveřejnění některých osobních údajů (jmeno a emailová adresa) za účelem dalšího zpracování (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci loajality programu).

2. V takovém případě, bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Klient poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který Klient v konkrétním případě vyplnil či, které byly o Klientovi získány na základě uzavřené smlouvy či v rámci přihlášení na portálu Provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Poskytovatelem za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené smlouvy a pro účely vnitřních rozborů a analýz. Pokud je příjemcem zboží či služby osoba odlišná od Klienta, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy. Ale k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

4. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Klient (registrovaný zákazník) může kdykoliv písemně na dostupných kontaktních místech uvedených na portálu Provozovatele požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich opravu.

5. Klient souhlasí, aby mu Provozovatel zasílal obchodní sdělení emailem, který uvedl při objednání Klubové karty. Tyto obchodní sdělení se budou týkat obchodní činnosti Provozovatele.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na portálu Provozovatele v den odeslání elektronické objednávky, pokud není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li zákazník objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Klient objednávkou akceptuje tyto Obchodní podmínky.

2. Vztahy, které neupravují tyto Obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 24.11.2012.

 

zpět na Klubovou kartu Kempy-chaty.cz